URZĄD GMINY  

Informacje ogólne

Władze Gminy

Rada Gminy

Jednostki organizacyjne

Jednostki pomocnicze - sołectwa

Regulamin organizacyjny

Struktura organizacyjna

Podział zadań

Zarządzenia Wójta Gminy

Kontrole zewnętrzne

Oświadczenia i stanowiska

Zadania Samorządu

Informacje nieudostepnione

Rejestry i ewidencje

Wnioski do pobrania

Nieodpłatna pomoc prawna: lista jednostek bezpłatnego poradnictwa

Rejestr skarg i wniosków

PRAWO LOKALNE  

Stanowienie prawa miejscowego

Statut Gminy

Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie

Plan zagospodarowania Gminy

Studium uwarunkowań

Plan Rozwoju Lokalnego

Budżet Gminy

Sprawozdania finansowe

Sprawozdania budżetowe Gminy

Raport o stanie gminy

Program Ochrony Środowiska

Plan Urządzeniowo - Rolny

Plan Ochrony Dla Ślężańskiego Parku Krajobrazowego

Strategia Rozwoju Gminy

Strategia Rozwoju Turystyki

Uchwały Rady Gminy

Konsultacje społeczne

MAJĄTEK PUBLICZNY  

Majątek Gminy

Dług publiczny

Pomoc publiczna

Stan mienia komunalnego

POLITYKA WEWNĘTRZNA  

Zamierzenia działań władzy ustawodawczej i wykonawczej

Programy w zakresie realizacji zadań publicznych

Projekty aktów normatywnych

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE  

Wykaz organizacji pozarządowych

Program współpracy

Sprawozdania

Otwarty konkurs ofert

Oferty w trybie art. 19a

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE  

Władze Gminy

Rada Gminy

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta

Kierownicy jednostek organizacyjnych

Samorząd terytorialny

Finanse

Prawo administracyjne

Prawo pracy

Prawo cywilne

Prawo handlowe i działalność gospodarcza

Oświata

Inne akty prawne

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna
- nabór pracowników

Klauzula informacyjna - umowa zlecenie

Klauzula informacyjna  - wpisanie do rejestru wyborców

Klauzula informacyjna - praktykanci i stażyści

DOSTĘP DO INFORMACJI   PUBLICZNEJ  

Dostęp obywateli do informacji publicznej

WNIOSEK o udostępnienie informacji publicznej  [PDF]  [WORD]