STRONA GŁÓWNA > URZĄD GMINY > Jednostki pomocnicze - sołectwa

   

Jednostki pomocnicze - sołectwa

URZĄD GMINY

   

Zadania sołectw 

Do zadań sołectwa należy współdziałanie z organami gminy w wykonaniu zadań własnych i zleconych gminy, zapewnienie udziału mieszkańców w zaspokajaniu ich zbiorowych potrzeb, a w szczególności:

 1. inicjowanie przedsięwzięć lokalnych mających na celu poprawę warunków życia społeczności sołeckiej;
 2. współdziałanie z miejscowymi organizacjami społecznymi w sprawach kształtowania właściwych postaw mieszkańców, a w szczególności: gotowości niesienia pomocy sąsiedzkiej, kultury współżycia mieszkańców, wzajemnego szacunku, kultywowania gospodarności, dyscypliny społecznej, poszanowania mienia;
 3. działania oświatowo-wychowawcze na rzecz umacniania rodziny, kultury życia rodzinnego oraz wychowania w rodzinie;
 4. organizowanie różnych form opieki społecznej oraz pomocy sąsiedzkiej dla niepełnosprawnych mieszkańców pozbawionych pomocy z zewnątrz;
 5. zapewnienie opieki oraz organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży;
 6. podejmowanie działań mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 7. organizowanie i współdziałanie z właściwymi organami dla poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony przeciwpożarowej oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego;
 8. zarządzanie mieniem komunalnym (w zakresie zwykłego zarządu) w ramach ustaleń i planów oraz budżetu gminy oraz rozporządzanie dochodami w odniesieniu do mienia przekazanego sołectwu do korzystania;
 9. opiniowanie, na wniosek Wójta gminy, projektów uchwał Rady Gminy oraz zajmowanie stanowiska w sprawach:
 1. planu szczegółowego zagospodarowania sołectwa;
 2. uciążliwości środowiskowych;
 3. lokalizacji inwestycji;
 4. remontów, budowy dróg i ulic oraz ich oświetlenia, kanalizacji, zaopatrzenia w energię elektryczną, terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, przeznaczenia pustych lokali użytkowych;
 5. zmian przeznaczenia obiektów oświaty, służby zdrowia, kultury, pomocy społecznej, sportu i rekreacji, znajdujących się na terenie sołectwa;
 6. rozmieszczenia punktów handlowych, gastronomicznych, usługowych i targowisk.

 

Wykaz sołectw

 1. Sołectwo Biskupice
                                                                     sołtys: Sylwia Karpa
                                                                     DO POBRANIA:  Statut sołectwa
   
 2. Sołectwo Dankowice
                                                                     sołtys: Andrzej Ligas
                                                                     DO POBRANIA:  Statut sołectwa
   
 3. Sołectwo Glinica
                                                                     sołtys: Jan Kanak
                                                                     DO POBRANIA:  Statut sołectwa
   
 4. Sołectwo Janówek
                                                                     sołtys: Dorota Urzędowska
                                                                     DO POBRANIA:  Statut sołectwa
   
 5. Sołectwo Jezierzyce Wielkie
                                                                     sołtys: Marcin Matras
                                                                     DO POBRANIA:  Statut sołectwa
   
 6. Sołectwo Jordanów Śląski
                                                                     sołtys: Paweł Pacułt
                                                                     DO POBRANIA:  Statut sołectwa
   
 7. Sołectwo Karolin
                                                                    sołtys: Robert Rajchert
                                                                     DO POBRANIA:  Statut sołectwa

   
 8. Sołectwo Mleczna
                                                                     sołtys: Bogusława Pańko
                                                                     DO POBRANIA:  Statut sołectwa
    
 9. Sołectwo Piotrówek
                                                                     sołtys: Wioletta Batóg
                                                                     DO POBRANIA:  Statut sołectwa
   
 10. Sołectwo Popowice
                                                                     sołtys: Ryszard Ciróg
                                                                     DO POBRANIA:  Statut sołectwa
   
 11. Sołectwo Pożarzyce 1
                                                                     Sołtys: Wiesław Czyż
                                                                     DO POBRANIA:  Statut sołectwa
   
 12. Sołectwo Pożarzyce 2
                                                                     Sołtys: Albert Szarow
                                                                     DO POBRANIA:  Statut sołectwa

    
 13. Sołectwo Tomice
                                                                     sołtys: Czesław Zieleń
                                                                     DO POBRANIA:  Statut sołectwa
   
 14. Sołectwo Wilczkowice
                                                                     sołtys: Ewa Pisarska
                                                                     DO POBRANIA:  Statut sołectwa
   
 15. Sołectwo Winna Góra
                                                                    sołtys: Zbigniew Wertelecki 
                                                                     DO POBRANIA:  Statut sołectwa
   

 


 

 Informacje opracował(a): Grzegorz Gaweł
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

20.05.2019 

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski