STRONA GŁÓWNA > RODO > Klauzula informacyjna - umowa zlecenie

   

Klauzula informacyjna - umowa zlecenie 

 

   

KLAUZULA informacyjna dla osób zatrudnianych na podstawie umowy zlecenia/świadczenia usług

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO") Wójt Gminy Jordanów Śląski informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Jordanów Śląski jest Wójt Gminy Jordanów Śląski, Wrocławska 55, 55-065 Jordanów Śląski, nr tel. 71 391 15 80, adres e-mail; ug@jordanowslaski.pl
   

 2. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się, pisząc na adres e-mail; wojciech@huczynski.pl
   

 3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja umowy zlecenia zgodnie z art. 734-751 Ustawy Kodeks Cywilny. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b. RODO.
   

 4. Pani/Pana dane osobowe przekazywane będą tylko osobom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
   

 5. Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza teren Polski.
   

 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą na czas trwania umowy oraz przez okres niezbędny do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.
   

 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
  · prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,
  · prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
  · prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  · prawo do przenoszenia danych (jeżeli jest to możliwe),
  · prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) - w przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem.
   

 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy. Odmowa podania danych będzie skutkować odmową zawarcia umowy.
   

 9. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

 Informacje opracował(a): Grzegorz Gaweł
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

10.08.2018 

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski