STRONA GŁÓWNA > URZĄD GMINY > Podział zadań

   

Podział zadań 

URZĄD GMINY

   

 1. Do zadań Urzędu należy realizacja obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał i zarządzeń organów Gminy.
 2. W szczególności do zadań Urzędu należy:
 1. przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej,
 2. wykonywanie - na podstawie udzielonych upoważnień - czynności faktycznych wchodzących w zakres zadań Gminy,
 3. zapewnienie organom Gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków,
 4. przygotowywanie uchwalenia i wykonywania budżetu Gminy oraz innych aktów organów Gminy,
 5. zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji rady i posiedzeń jej komisji,
 6. wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi, w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności:
 • przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i wysyłanie korespondencji,
 • prowadzenie wewnętrznego obiektu akt,
 • przechowywanie akt,
 • archiwizowanie akt,

oraz realizacja obowiązków i uprawnień służących Urzędowi jako pracodawcy - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Zadania wspólne dla wszystkich pracowników urzędu:

 1. przygotowanie projektów uchwał, materiałów informacyjnych i analiz będących przedmiotem obrad rady gminy oraz dla potrzeb wójta,
 2. realizacja zadań wynikających z uchwał rady gminy oraz zarządzeń wójta,
 3. opracowywanie propozycji do projektu budżetu gminy w zakresie spraw należących do kompetencji stanowiska,
 4. opracowywanie sprawozdawczości z zakresu działania stanowiska,
 5. prowadzenie postępowań administracyjnych,
 6. przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych, projektów aktów prawnych wójta,
 7. znajomość obowiązujących przepisów prawa z zakresu swoich obowiązków i kompetencji,
 8. stosowanie obowiązujących przepisów proceduralnych, w tym szczególnie: ustawy o zamówieniach publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej i Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt,
 9. stosowanie procedur administracyjnych zapewniających pełną ochronę danych osobowych,
 10. zapewnienie sprawnej kompetentnej i uprzejmej obsługi interesantów,
 11. przestrzeganie przepisów o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej,
 12. przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i przeciwpożarowych,
 13. usprawnianie organizacji, form i metod pracy stanowiska, ze szczególnym uwzględnieniem uproszczenia procedury załatwiania spraw obywateli,
 14. współdziałanie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, z administracją rządową oraz innymi instytucjami w zakresie powierzonych zadań,
 15. współdziałanie z sołtysami i radami sołeckimi, udzielanie im pomocy w realizacji ich zadań,
 16. współpraca między stanowiskami w zakresie niezbędnym dla zapewnienia spójności działania urzędu oraz kompleksowego załatwiania sprawy,
 17. przejawianie szczególnej troski o ochronę mienia gminnego,
 18. wytwarzanie informacji publicznej dla potrzeb BIP i strony internetowej urzędu oraz wprowadzanie informacji do BIP,
 19. współpraca ze statystyką państwową,
 20. codzienne monitorowanie nadchodzącej poczty elektronicznej,
 21. wykonywanie na polecenie wójta innych zadań w sprawach nie objętych zakresem działania na danym stanowisku pracy.

 

W urzędzie tworzy się następujące samodzielne stanowiska pracy, które przy znakowaniu i załatwianiu spraw posługują się symbolami:

 1. samodzielne stanowisko - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego ,,USC",
 2. samodzielne stanowisko - zastępca głównego księgowego ,,FZ",
 3. samodzielne stanowisko ds. administracyjnych i obsługi rady gminy ,,OR",
 4. samodzielne stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami ,,GN" ,
 5. samodzielne stanowisko ds. budownictwa i gospodarki komunalnej ,,BD",
 6. samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki przestrzennej ,,OŚ",
 7. samodzielne stanowisko ds. gospodarki odpadami ,,GD",
 8. samodzielne stanowisko ds. pozyskiwania środków pomocowych, promocji i oświaty "FOP",
 9. samodzielne stanowisko ds. rolnictwa, obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej ,,WR",
 10. samodzielne stanowisko ds. księgowości podatkowej ,,FP",
 11. samodzielne stanowisko ds. wymiaru podatku ,,FW",
 12. samodzielne stanowisko - kasjer ,,FK".

W urzędzie tworzy się stanowiska pomocnicze:

 1. starszy bibliotekarz ,,SB",
 2. starszy bibliotekarz ,,SB".

Tworzy się stanowiska obsługi:

 1. konserwator-palacz C.O.,
 2. robotnik gospodarczy,
 3. rzemieślnik-specjalista,
 4. robotnik gospodarczy (operator oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej).
 5. kierowca autobusu,
 6. opiekun dzieci i młodzieży (w czasie przewozu do i ze szkoły),

 


 

 Informacje opracował(a): Grzegorz Gaweł
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

11.10.2013 

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski