STRONA GŁÓWNA > PRAWO LOKALNE > Plan zagospodarowania Gminy

   

Plan zagospodarowania Gminy

PRAWO LOKALNE

   


UCHWAŁA NR XXVI/144/2009
RADY GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
z dnia 31 lipca 2009 roku
 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Jordanów Śląski

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 2, 5, 7 i 23 lit. d, art. 39 ust. 1 pkt 2, w związku z
art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.),
a także na podstawie uchwały Nr XV/75/2008 Gminy Jordanów Śląski z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Piotrówek i uchwały
Nr XXV/141/2009 z dnia 19 czerwca 2009 r. w sprawie: zmiany Uchwały
Nr XV/75/2008 Rady Gminy Jordanów Śląski w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Piotrówek, zawiadamiam o zamieszczeniu danych o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu wsi Piotrówek, a także o prognozie oddziaływania na środowisko i opracowaniu ekofizjograficznym oraz o opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz opinii i uzgodnieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.


OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Piotrówek

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO USTALEŃ
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO DLA OBRĘBU WSI PIOTRÓWEK

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Piotrówek - wyłożenie do publicznego wglądu od 2 kwietnia do 23 kwietnia 2014 r.

 

 


 

 Informacje opracował(a): Grzegorz Gaweł
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

25.03.2014 

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski