STRONA GŁÓWNA > URZĄD GMINY > Informacje nieudostępnione

   

Informacje nieudostępnione

URZĄD GMINY

   

Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej informujemy, że:

Udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych przez Urząd Gminy Jordanów Śląski
w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez:

  1. wywieszanie informacji, w tym aktów prawnych organów gminy na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jordanów Śląski,
  2. udostępnianie materiałów dokumentujących posiedzenia organów kolegialnych gminy oraz udostępnianie innych dokumentów na wniosek, złożony w Urzędzie Gminy Jordanów Śląski.
  • Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku. 
  • Podmiot udostępniający informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji po pokryciu ewentualnych kosztów przez wnioskodawcę.
  • Dostęp do informacji publicznej następuje również w drodze wstępu na posiedzenia organów kolegialnych gminy. O terminie, miejscu i porządku obrad tych organów zawiadamia się poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jordanowie Śląskim, wywieszane nie później niż 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia.

 

 Informacje opracował(a): Grzegorz Gaweł
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

24.01.2006 

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski