STRONA GŁÓWNA > RODO > Klauzula informacyjna - Nabór pracowników

   

Klauzula informacyjna - nabór pracowników 

 

   

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W ZWIĄZKU Z NABOREM NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE,
W TYM NA KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE LUB NA ZASTĘPSTWO
W URZĘDZIE GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO") Wójt Gminy Jordanów informuje, że:

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA

 

1.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH (ADO)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Jordanów Śląski jest Wójt Gminy Jordanów Śląski ul. Wrocławska 55, 55-065 Jordanów Śląski, nr tel. 71 39 11 580, adres e-mail: ug@jordanowslaski.pl.

2.

INSPEKTOR OCHRONY

DANYCH (IOD)

 

Inspektorem  Ochrony  Danych  jest  Pan  Wojciech  Huczyński. 
W przypadku pytań lub wątpliwości, czy dane w Urzędzie Gminy są przetwarzane prawidłowo, można zwrócić się do wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych poprzez adres e-mail: wojciech@huczynski.pl

3.

CELE PRZETWARZANIA

DANYCH OSOBOWYCH
KANDYDATA

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym na kierownicze stanowisko urzędnicze lub na zastępstwo w Urzędzie Gminy Jordanów Śląski.

4.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

DANYCH OSOBOWYCH
KANDYDATA

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

5.

ODBIORCY DANYCH
OSOBOWYCH KANDYDATA

 

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 
Przetwarzanie Państwa danych osobowych zostanie powierzone członkom komisji przeprowadzającej nabór.

6.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza teren Polski.

7.

OKRES PRZECHOWYWANIA

DANYCH OSOBOWYCH
KANDYDATA

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w przepisach szczegółowych w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

8.

UPRAWNIENIA

 

W przypadku Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:

-    prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,

-    prawo do sprostowania (poprawiania) danych,

-    prawo do usunięcia danych (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – art. 6 ust. 1 lit. a),

-    prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

-    prawo do przenoszenia danych,

-    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

-    prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem,

-    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) – w przypadku, gdy uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem.

9.

INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Podanie przez Państwo danych osobowych jest:

-     wymogiem ustawowym – w przypadkach wynikających
z określonych regulacji prawnych stanowiących podstawę prawną przetwarzania danych,

-     warunkiem zawarcia umowy – w przypadkach tego wymagających,

-     dobrowolne  -  w przypadkach, w których wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych.

 

 

 

 Informacje opracował(a): Grzegorz Gaweł
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

10.08.2018 

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski