STRONA GŁÓWNA > RODO > Klauzula informacyjna - wpisanie do rejestru wyborców

   

Klauzula informacyjna - wpisanie do rejestru wyborców 

 

   

Szanowni Państwo.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO") w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na Administratorze - Rejestr wyborców (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy), informujemy, że:

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH (ADO)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Jordanów Śląski jest Wójt Gminy Jordanów Śląski ul. Wrocławska 55, 55-065 Jordanów Śląski, nr tel. 71 39 11 580, adres e-mail: ug@jordanowslaski.pl.

2.

INSPEKTOR OCHRONY

DANYCH (IOD)

 

Inspektorem  Ochrony  Danych  jest  Pan  Wojciech  Huczyński.

W przypadku pytań lub wątpliwości, czy dane w Urzędzie Gminy są przetwarzane prawidłowo, można zwrócić się do wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych poprzez adres e-mail: wojciech@huczynski.pl.

3.

CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, tj.: prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych gromadzonych w dokumentacji jest wymogiem ustawowym.

4.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

-   organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

-   inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Jordanów Śląski przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Wójt Gminy Jordanów Śląski.

5.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski.

6.

OKRES PRZECHOWYWANIA

DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z kategorią archiwalną, o której mowa
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia
18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7.

UPRAWNIENIA

 

W przypadku Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

-   prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,

-   prawo do sprostowania (poprawiania) danych,

-   prawo do usunięcia danych,

-   prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

-   prawo do przenoszenia danych,

-   prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

-   prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych - przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem,

-   prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) – w przypadku, gdy uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem.

8.

INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:

-     wymogiem ustawowym – w przypadkach wynikających z określonych regulacji prawnych stanowiących podstawę prawną przetwarzania danych

 

 

 

 Informacje opracował(a): Grzegorz Gaweł
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

10.08.2018 

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski