STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA

   

INFORMATOR INTERESANTA

 

   

Urząd Stanu Cywilnego
 1. Akta Stanu Cywilnego
 2. Sporządzenie i wydanie aktu małżeństwa 
 3. Sporządzenie i wydanie aktu urodzenia
 4. Sporządzenie i wydanie aktu zgonu  
 5. Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie urodzenia, małżeństwa i zgonu
 6. Uzupełnienie aktu Stanu Cywilnego
 7. Wpisanie zagranicznego aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu
 8. Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
 9. Wydawanie odpisów zupełnych i skróconych aktów Stanu Cywilnego
 10. Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 
 11. Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 
 12. Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 
 13. Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 
 14. Oświadczenie o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska panieńskiego noszonego przed zawarciem małżeństwa 
 15. Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem USC

 
Dowody osobiste

 1. Dowód osobisty osoby małoletniej
 2. Dowód osobisty osoby pełnoletniej

 
Ewidencja ludności

 1. Zameldowanie na pobyt czasowy powyżej 2 miesięcy
 2. Zameldowanie na pobyt czasowy do 2 miesięcy
 3. Zameldowanie na pobyt stały
 4. Wymeldowanie z pobytu stałego
 5. Wymeldowanie z pobytu czasowego
 6. Nadanie numeru PESEL
 7. Wydanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności
 8. Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców
 9. Wymeldowanie z pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej

 
Działalność gospodarcza 

 1. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
 2. Wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 
 3. Zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

 
Gospodarka przestrzenna i budownictwo

 1. Planowanie przestrzenne
 2. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
 3. Zmiana przeznaczenia działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
 4. Udostępnienie do wglądu planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego
 5. Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania
 6. Zmiany w obowiązujących planach miejscowych

 
Gospodarka mieszkaniowa 

 1. Dodatki mieszkaniowe

 
Nieruchomości

 1. Nadanie numeru porządkowego nieruchomości 
 2. Użytkowanie wieczyste gruntów 
 3. Zaopiniowanie zgodności wstępnego podziału nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
 4. Podział nieruchomości
 5. Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz udziałów w nieruchomościach Gminy Jordanów Śląski w drodze bezprzetargowej
 6. Prawo pierwokupu 
 7. Użyczenie nieruchomości 
 8. Wydzierżawianie gruntów stanowiących własność gminy 
 9. Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w drodze przetargów

 
Ochrona środowiska

 1. Usunięcie drzew lub krzewów 
 2. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 
Podatki i opłaty

 1. Podatek rolny
 2. Podatek od nieruchomości
 3. Podatek leśny
 4. Podatek od posiadania psów
 5. Podatek od środków transportowych
 6. Opłata za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
 7. Opłaty za pobór wody
 8. Opłata administracyjna
 9. Opłata targowa
 10. Odroczenie terminu płatności podatku
 11. Podanie w sprawie wydania zaświadczenia z ewidencji podatników o stanie majątkowym
 12. Rozłożenie na raty podatku
 13. Umorzenie podatku
 14. Zaległości podatkowe

Skargi i wnioski

Inne

 1. Nadanie nazwy ulicy, placu, parku, instytucji publicznej gminy
 2. Odroczenie służby wojskowej 
 3. Rejestr wyborców 
 4. Składanie informacji o wyrobach zawierających azbest 
 5. Sporządzanie testamentu 
 6. Udzielanie zezwoleń na świadczenie usług 
 7. Utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną 
 8. Wydanie zezwolenia na zajęcie odcinka pasa drogowego 
 9. Zezwolenia na handel alkoholem
   
  1.  Zezwolenie na handel alkoholem
   
  2.  Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.
 10. Poświadczenie własnoręczności podpisu

 

 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

17.01.2006 

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski