STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Inne > pozycja 8

   

Inne informacje

INFORMATOR INTERESANTA

   

Wydanie zezwolenia na zajęcie odcinka pasa drogowego

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie odcinka pasa drogowego z dołączonym planem sytuacyjnym odcinka pasa z podaniem jego wymiarów (wniosek na formularzu wg załączonego wzoru),
 2. Projekt sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego i projekt organizacji ruchu drogowego w rejonie przewidywanego zajęcia pasa(zatwierdzone przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu),lub projekt organizacji ruchu.
 3. Plan sytuacyjny pasa drogowego przewidywanego do zajęcia,
 4. Harmonogram robót umożliwiający ich wykonanie w określonym terminie.

Podstawa prawna: Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego: Art. 40 ust. 1, 2; ust 3, 4, 10, 11, 13; art. 40d ust. 1,2 ustawy z 21.03.1985r. o drogach publicznych(tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami).Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1.06.2004 r. w sprawie określajacych warunki udzielania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. Dz. U. Nr 140 poz. 1481.

Decyzja w sprawie zezwolenia na umieszczanie urządzenia nie związanego z funkcjonowaniem drogi. Art. 40 ust. 1, 2; ust 3, 5, 10, 11, 13; art. 40d ust. 1,2 ustawy z 21.03.1985r. o drogach publicznych(tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami).Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1.06.2004 r. w sprawie określajacych warunki udzielania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. Dz. U. Nr 140 poz. 1481.

Opis procedury:

 1. Wnioskodawca składa wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie odcinka pasa drogowego w sekretariacie Urzędu Gminy Jordanów Śląski,
 2. Otrzymanie decyzji na zajęcie pasa drogowego oraz w sprawie zezwolenia na umieszczenie urządzenia nie związanego z funkcjonowaniem drogi.

Miejsce załatwienia sprawy:
Pok. nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.15, tel. (071) 39 11 582.

Termin złożenia wniosku:
nie później niż14 dni przed przystąpieniem do robót

Opłata skarbowa:

 1. Wniosek 5 zł
 2. Załączniki do wniosku 50 gr każdy załącznik
 3. Zezwolenie jest zwolnione z opłaty skarbowej

Uwagi:
Zezwolenia Wójta wymaga zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, modernizacją, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczy to w szczególności:

 1. prowadzenia na obszarze pasa drogowego robót naziemnych, nadziemnych lub podziemnych,
 2. włączenia pasa drogowego lub jego części do placu budowy prowadzonej poza pasem drogowym,
 3. wydzielenia części pasa drogowego do wyłącznego korzystania przez określonych użytkowników,
 4. umieszczania reklam w pasie drogowym,
 5. innych działań, które powodują ograniczenie, zakłócenie lub zamknięcie ruchu drogowego, a nie wynikają z warunków ruchu drogowego lub stanu technicznego pasa drogowego.

Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do zezwoleń na organizowanie zawodów sportowych, rajdów, wyścigów, manifestacji i zgromadzeń.

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie odcinka pasa drogowego powinien zawierać:

 • nazwę jednostki składającej wniosek
 • określenie osoby odpowiedzialnej za prowadzenie robót
 • cel zajęcia
 • lokalizacje
 • powierzchnię zajęcia pasa drogowego
 • powierzchnię rzutu urzadzenia nie związanego z funkcjonowaniem drogi
 • określenie administratora urządzenia nie związanego z funkcjonowaniem drogi.
 • planowany okres zajęcia odcinka pasa drogowego

 

 DO POBRANIA:

    

WNIOSEK
Zwracam się o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej

 

 Informacje opracował(a): Grzegorz Gaweł
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

17.01.2006 

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski