STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Skargi i wnioski

   

Skargi i wnioski

INFORMATOR INTERESANTA

   

Interesanci w sprawach skarg i wniosków przyjmowania są przez:

Wójta Gminy Jordanów Śląski 
Henryka Kuriatę

w środę w godz. 10.00-12.00
w siedzibie Urzędu Gminy Jordanów Śląski przy ul. Wrocławskiej 55 pok. Nr 7.

Przewodniczącego Rady Gminy Jordanów Śląski 
Mirosław Cholewę

w pierwszą środę miesiąca w godz. 10.00-12.00
w siedzibie Urzędu Gminy Jordanów Śląski przy ul. Wrocławskiej 55 pok. Nr 7.

Interesanci mogą również składać skargi w Sekretariacie pok. Nr 8.
Skargi i wnioski można też kierować na adres:

URZĄD GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
ul. Wrocławska 55
55-065 JORDANÓW ŚLĄSKI
lub nadsyłać pocztą elektroniczną e-mail: ug@jordanowslaski.pl

UWAGA:
skargi i wnioski nadsyłane drogą elektroniczną powinny zawierać adres zamieszkania (w tym kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek w celu umożliwienia udzielenia odpowiedzi drogą pocztową. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002r. Nr 5, poz. 46).

*   *   *   *   *  

Obywatel ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w związku z działalnością urzędu. Może je składać we własnym imieniu, a także w imieniu innych osób, jeżeli uzyska na to ich zgodę.
Podstawa prawna: art. 63 Konstytucji oraz art. 221 KPA.

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub słusznych interesów obywateli, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Podstawa prawna : art. 227 KPA.

Pracownik organu państwowego , a także pracownik samorządowy, winny niewłaściwego i nieterminowego załatwiania skarg i wniosków, podlega odpowiedzialności przewidzianej w przepisach prawa.
Podstawa prawna: art. 223 § 2 KPA.

Skargę należy skierować do właściwego organu. Przepisy szczegółowo określają,
który organ powinien być adresatem skargi.

Zgodnie z art. 229 KPA jeżeli przepisy szczególnie nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności:

 1. rady gminy, rady powiatu i sejmiku wojewódzkiego jest wojewoda, a w zakresie spraw finansowych - regionalna izba obrachunkowa,
 2. organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej jest wojewoda,
 3. zarządu gminy oraz wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt. 2 jest rada gminy,
 4. zarządu powiatu oraz starosty, a także kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw
  określonych w pkt. 2 jest rada powiatu,
 5. zarządu i marszałka województwa, z wyjątkiem spraw określonych w pkt. 2 jest sejmik województwa,
 6. wojewoda w sprawach podlegających rozpatrzeniu według kodeksu jest właściwy
  minister, a w innych sprawach- Prezes Rady Ministrów,
 7. innego organu administracji rządowej, organu przedsiębiorstwa państwowego lub innej państwowej jednostki organizacyjnej jest organ wyższego stopnia lub sprawujący bezpośredni nadzór,
 8. ministra jest Prezes Rady Ministrów,
 9. organu centralnego i jego kierownika jest organ, któremu on podlega.

Jeżeli skarga obywatela została skierowana do niewłaściwego organu , powinien on ustalić, który urząd jest właściwy do jej rozpatrzenia i niezwłocznie mu ją przekazać, albo poinformować obywatela, gdzie powinien swoją skargę skierować.
Podstawa prawna: art. 231 KPA

Jeżeli organ, który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego
albo wskazać mu właściwy organ.

Urząd właściwy do załatwienia skargi powinien ją rozpatrzyć bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu jednego miesiąca, a następnie zawiadomić skarżącego o sposobie załatwienia jego skargi.
Podstawa prawna: art. 237 § 1 i 3 KPA.

Wnioski mogą dotyczyć w szczególności ulepszenia organizacji urzędu, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Przepisy nie zawierają pełnego wykazu zagadnień, które mogą być objęte wnioskami, a jedynie wskazanie kilku możliwych problemów.
Podstawa prawna: art. 241 KPA.

Wnioski należy kierować do urzędów właściwych ze względu na ich przedmiot, a więc w szczególności do tych urzędów, których funkcjonowanie może być poprawione przy wykorzystaniu propozycji lub uwag zawartych w tych wnioskach.
Podstawa prawna: art.242 1 KPA.

Jeżeli urząd, który otrzymał wniosek, nie jest właściwy do jego rozpatrzenia, obowiązany jest w ciągu siedmiu dni przekazać go właściwemu urzędowi, informując o tym wnioskodawcę.
Podstawa prawna: art. 243 KPA.

Wnioskodawca może wnieść skargę, jeżeli jest niezadowolony ze sposobu załatwienia wniosku, a także jeżeli wniosek nie został załatwiony w terminie.
Podstawa prawna: art. 246 KPA.

SKARGĘ WNOSI SIĘ NA ADRES:

 1. regionalnej izby obrachunkowej- skargi w zakresie spraw finansowych rady gminy,
 2. rady gminy - skargi na burmistrza i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 3. wojewody- skargi dotyczące organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty jej dostarczenia.

W przypadku gdy urząd, który otrzymał wniosek, nie jest właściwy do jego rozpatrzenia winien odpowiedzieć w formie decyzji (art. 243 KPA).

 

 

 Informacje opracował(a): Grzegorz Gaweł
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

09.02.2009

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski