STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Inne > pozycja 9

   

Inne informacje

INFORMATOR INTERESANTA

   

Zezwolenie na handel alkoholem

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr.147, poz.1231 z późn.zm.),
 • Uchwała Rady Gminy Jordanów śląski w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2005,
 • Uchwała Rady Rady gminy Jordanów Śląski w sprawie usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Jordanów Śląskii ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Jordanów Śląski.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek – podanie o wydanie zezwolenia, do pobrania – do 4,5% oraz piwo; od 4,5% do18%; powyżej 18%
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców,
 • pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży jest zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 • decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu, potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych,

Sposób załatwienia:
wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Przewidywany termin załatwienia sprawy - 30 dni

Opłaty skarbowe:

 • wniosek – 5 zł (w znaczkach skarbowych – na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. A ustawy z dnia 9 września 2000 o opłacie skarbowej, Dz. U. Nr 86 poz. 960 z późn.zm.),
 • każdy załącznik do podania – 0,50 zł (w znaczkach skarbowych – na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. A ustawy z dnia 9 września 2000 o opłacie skarbowej, Dz. U. Nr 86 poz. 960 z późn.zm.),
 • podanie o wydanie zaświadczenia o dokonanych opałatach - 5zł
 • zaświadczenie o dokonanych opłatach - 11zł

Miejsce załatwienia sprawy:
Pok. nr 1, Maria Stawczyńska.
Tel. 39-11-592.

Tryb odwoławczy:
Na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem Wójta Gminy Jordanów Śląski w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem Wójta Gminy Jordanów Śląski w terminie 14 dni od daty jego doręczenia.

Inne istotne informacje:

 1. Zezwolenia na sprzedaż detaliczną i w gastronomii napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) wydawane są w granicach liczby punktów ustalonych Uchwałą Rady Gminy Jordanów Śląski,
 2. Punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 100m od granic posesji szkół, przedszkoli, żłobków, domów dziecka i innych placówek opiekuńczych, mierzone po drodze komunikacyjnej wg zasad geodezyjnych, od wejścia do punktu sprzedaży, do granicy posesji w/w palcówek,
 3. Warunkiem uzyskania zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu tj. wina i wódki jest posiadanie punktu sprzedaży o trwałej i stałej konstrukcji, jakim jest budynek. Sprzedaż detaliczną piwa dopuszcza się również w obiektach handlowych typu kiosk na stałe związane z gruntem,
 4. Lokal przeznaczony do konsumpcji napojów alkoholowych powinien spełniać między innymi następujące warunki: powinien być wyposażony w sanitariaty z bieżącą wodą, posiadać najmniej 16 miejsc konsumpcyjnych, przy sprzedaży napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu,
 5. Wniosek z kompletem dokumentów przedstawiony jest Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 6. Za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pobierana jest opłata za każdy rok korzystania z zezwolenia, wnoszona na konto Urzędu Gminy przed wydaniem zezwolenia:
 • za zezwolenia na sprzedaż piwa – 525 zł.,
 • za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 525 zł.,
 • za sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu – 2100 zł.,
  7) Opłata za kolejne lata korzystania z zezwolenia wnoszona jest w trzech równych ratach w terminach: do 31 stycznia, 31 maja, 30 września danego roku kalendarzowego, po uprzednim złożeniu oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych (oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych) w danym punkcie handlowym,
  8) W przypadku o ile roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczy:
 • 37.500 zł. wartości napojów alkoholowych o zawartości 4,5% alkoholu oraz piwa – opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 • 37.500 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 • 77.000 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – opłata wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

 

 DO POBRANIA:

    

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Jordanów Śląski

 

 Informacje opracował(a): Grzegorz Gaweł
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

17.01.2006 

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski