STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Inne > pozycja 3

   

Inne informacje

INFORMATOR INTERESANTA

   

Rejestr wyborców

W urzędzie każdej gminy jest prowadzony stały rejestr wyborców, który zapewnia osobom w nim ujętym możliwość udziału w wyborach do Sejmu, Senatu, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w wyborach do rady gminy /miejskiej/, a także w referendum konstytucyjnym i referendum ogólnokrajowym oraz w referendum gminnym. Na podstawie rejestru wyborców są sporządzane spisy wyborców.

Wyborcy są ujęci w rejestrze wyborców według miejsca stałego zamieszkania.

  • Wyborcy zameldowani na pobyt stały na obszarze gminy /miasta/ są wpisani z urzędu do rejestru wyborców w tej gminie /mieście/.
    * Wyborcy, którzy stale zamieszkują na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały, a chcą być umieszczeni w rejestrze wyborców w tej gminie, mogą złożyć stosowny wniosek w urzędzie gminy, w której zamieszkują.

Druki takich wniosków są udostępniane przez pracownika prowadzącego sprawy ewidencji ludności w urzędzie gminy /miasta/ lub do pobrania na naszej stronie.

  • Osoby nigdzie nie zameldowane również mogą się zwracać do urzędu gminy, w której zamieszkują, o wpisanie do rejestru wyborców, wskazując we wniosku adres, pod którym były ostatnio zameldowane na pobyt stały.

Wyborcy wpisani do rejestru na własny wniosek korzystają na obszarze danej gminy /miasta/ z praw wyborczych we wszystkich przeprowadzanych wyborach powszechnych i referendach, bez konieczności ponawiania wniosku o wpisanie do rejestru wyborców w tej gminie w związku z zarządzonymi wyborami lub referendami.

  • Jeżeli wyborca wpisany na własny wniosek do rejestru wyborców zmienił miejsce stałego zamieszkania /np. powrócił do miejsca zameldowania na pobyt stały albo zamieszkał w innym miejsca/ i chce być ujęty w rejestrze wyborców w nowym miejscu, musi ponownie złożyć wniosek o wpis do rejestru wyborców.

Wniosek składa się w urzędzie gminy /miasta/ właściwym dla nowego miejsca stałego zamieszkania.
Wyborca może być wpisany tylko do jednego rejestru wyborców.

Ujęcie wyborcy w rejestrze wyborców w danej gminie powoduje jego wykreślenie z rejestru w tej gminie, w której jest zameldowany nas pobyt stały /stale zamieszkuje/, bez dodatkowych czynności zainteresowanego.

Procedura wpisania do rejestru wyborców według miejsca stałego zamieszkania ma na celu wyłącznie umożliwienie obywatelom realizacji ich praw wyborczych.

 DO POBRANIA:

    

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

 

 Informacje opracował(a): Grzegorz Gaweł
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

17.01.2006 

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski