STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Inne > pozycja 9

   

Inne informacje

INFORMATOR INTERESANTA

   

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o wydanie zezwolenia, do pobrania – do 4,5% oraz piwo; od 4,5% do18%; powyżej 18%
  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców,

Sposób załatwienia: -wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Przewidywany termin załatwienia sprawy - 30 dni

Opłaty skarbowe:

  • wniosek – 5 zł (w znaczkach skarbowych – na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 o opłacie skarbowej, Dz. U. Nr 86 poz. 960 z póź.zm.),
  • każdy załącznik do podania – 0,50 zł (w znaczkach skarbowych – na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. A ustawy z dnia 9 września 2000 o opłacie skarbowej, Dz. U. Nr 86 poz. 960 z późn.zm.),
  • podanie o wydanie zaświadczenia o dokonanej opłacie - 5zł (w znaczkach skarbowych – na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 o opłacie skarbowej, Dz. U. Nr 86 poz. 960 z póź.zm.),
  • zaświadczenie o dokonanej opłacie - 11zł,

Opłaty stałe:
opłatę za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia, w wysokości 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń (na podstawie art. 18 ust 3 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Dz. U. Nr 147, poz.1231z 2002r. z późn.zm.)

Miejsce załatwienia sprawy:
Pok. nr 1, Maria Stawczyńska
Tel. 39 11 592.

Tryb odwoławczy:
Na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem Wójta Gminy Jordanów Śląski w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem Wójta Gminy Jordanów Śląski w terminie 14 dni od daty jego doręczenia.

Informacje dodatkowe:
Na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizowanych imprez przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych – mogą być wydawane jednorazowe zezwolenia przez Wójta Gminy po zasięgnięciu opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydawanej w formie postanowienia. Zezwolenia te wydawane są na okres 2 dni.

 DO POBRANIA:

    

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Jordanów Śląski

 

 Informacje opracował(a): Grzegorz Gaweł
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

17.01.2006 

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski