STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Inne > pozycja 6

   

Inne informacje

INFORMATOR INTERESANTA

   

Udzielanie zezwoleń na świadczenie usług

Na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie: 1. zbierania i transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 2. opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Wymagane dokumenty:
Wniosek o udzielenie zezwolenia.
(zezwolenie może być wydane na wniosek przedsiębiorcy, który posiada środki techniczne odpowiednie do zakresu działalności).

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)

Opis procedury:
Zainteresowany prowadzeniem działalności przedsiebiorca składa wniosek w sekretariacie Urzędu Gminy.

Miejsce załatwienia sprawy :
Michał Mirowski - pok nr. 4 poniedziałek - piatek w godz (pozostałe zosteje bez zmian)

Termin załatwienia sprawy:
30 dni.

Opłata skarbowa:

  • Znaczek za 5 złotych złożony na podaniu,
  • 100 zł za wydanie zezwolenia.
  • Załączniki 0,50 zł/szt.

Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:

  • imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, 
  • określenie przedmiotu i obszaru działalności,
  • określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,
  • informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,
  • proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,
  • określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

Uwagi:
Przedsiębiorca ubiegający się wyłącznie o zezwolenie na zbieranie i transport odpadów komunalnych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez przedsiębiorcę prowadzącego w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

Przedsiębiorca ubiegający się wyłącznie o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną
Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów komunalnych powinien dołączyć do wniosku informację o miejscu odzysku lub unieszkodliwiana odpadów oraz udokumentować prawo do terenu, na którym prowadzona ma być działalność.

  


 

 Informacje opracował(a): Grzegorz Gaweł
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

18.06.2008 

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski