STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Inne > pozycja5

   

Inne informacje

INFORMATOR INTERESANTA

   

Sporządzanie testamentu

Osoba odpowiedzialna:
Sekretarz Gminy

Podstawa prawna:
art. 951 § 1 i 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami), oraz ustawa z dnia 9 września 2000 o opłacie skarbowej Dz. U. Nr 86, poz. 960, z późn. zm.

Opłata skarbowa:
a sporządzenie testamentu - 15,00 zł.

Termin odpowiedzi:
Niezwłocznie.

Jednostka odpowiadająca:
Sekretarz Gminy Jordanów Śląski - Grzegorz Gaweł

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Uwagi:
Osoba prowadząca ww. sprawy: Sekretarz Gminy Jordanów Śląski, budynek Urzędu Gminy, I piętro, pokój nr 7. Tel (071) 39 11 584

  1. Oświadczenie, wskazujące osobę lub osoby, które mają nabyć pozostały po spadkodawcy spadek, musi być złożone przez spadkodawcę osobiście i ustnie w obecności Wójta, Sekretarza lub Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego (pokój nr 1)
  2. Podczas składania przez spadkodawcę oświadczenia woli oprócz Wójta , Sekretarza lub kierownika USC powinny być obecne dwie inne osoby obce jako świadkowie testamentu.
  3. Świadkiem nie może być przy sporządzaniu testamentu osoba:
  • nie mająca zdolności prawnej (małoletnia lub ubezwłasnowolniona),
  • niewidoma, głucha lub niema,
  • nie mogąca czytać i pisać,
  • nie władająca językiem, w którym spadkodawca składa swe oświadczenie,
  • skazana za fałszywe zeznania,
  • dla której w tym testamencie została przewidziana jakakolwiek korzyść, a także małżonek tej osoby, jej krewni i powinowaci pierwszego i drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nią w stosunku przysposobienia.
  1. Z tej formy testamentu nie mogą korzystać osoby nieme lub głuche.

Dokumenty
Dowody osobiste osób uczestniczących przy sporządzeniu testamentu,

 


 

 Informacje opracował(a): Grzegorz Gaweł
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

17.01.2006 

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski