STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Dowody osobiste > pozycja 1

   

Dowody osobiste

INFORMATOR INTERESANTA

   

Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, Rejestru Dowodów Osobistych.

I Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia. 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz. U. Nr 167, poz. 1131 ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217, poz. 1427 ze zm.).
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 ze zm.).

II Wymagane dokumenty:

 1. Dowód osobisty, a w przypadku jego braku – inny dokument tożsamości.
 2. Wniosek o wydanie zaświadczenia.
 3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
 4. Tytuł prawny do lokalu – w oryginale, do wglądu (w przypadku uzyskiwania informacji o ilości osób osobach zameldowanych w lokalu lub braku zameldowania osób w lokalu).

III Opłaty:

17 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia.
17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).

Opłaty należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Gminy Jordanów Śląski (BS Kobierzyce O/Łagiewniki 71 9575 1014 0030 1774 2000 0010) lub bezpośrednio w kasie Urzędu.

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego pokój nr 1, tel. (071) 39-11-592.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Do Wojewody Dolnośląskiego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie.

VI. UWAGI:

 1. Wniosek składa się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.
 2. Wniosek można złożyć w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 3. Dane osoby zmarłej niezbędne do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia uzyskuje się bezpłatnie po złożeniu wniosku o udostępnienie danych (patrz: karta informacyjna „Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL” lub "Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych.").

 

 DO POBRANIA:

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA

 

 Informacje opracował(a): Elżbieta Zagórska
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

28.05.20015

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski