STRONA GŁÓWNA > Aktualności > Wiadomości

   

Wiadomości

AKTUALNOŚCI

   


INFORMACJA 
15.11.2019

 
Urząd Marszałkowski informuje ...

POBIERZ:


NABÓR WNIOSKÓW 
02.09.2019

 
WÓJT GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI ogłasza nabór wniosków o udzielenie spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Jordanów Śląski na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na realizację inwestycji na terenie Gminy Jordanów Śląski

POBIERZ:


INFORMACJA
12.03.2019


Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie aktualizacji programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego, którego integralna część stanowić będzie plan działań krótkoterminowych.

POBIERZ:


OBWIESZCZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
30.11.2017


Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego o przyjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwał oraz o możliwości zapoznania się z ich treścią: uchwały w sprawie uchwalenia Programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego oraz uchwały w sprawie przyjęcia Programu ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej z uwagi na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu

POBIERZ:


OBWIESZCZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
10.10.2017


OBWIESZCZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 
z dnia 29 września 2017r. o przedłużeniu terminu składania uwag i wniosków do projektów uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw do 31 października 2017 r.

POBIERZ:


OGŁOSZENIE
11.09.2017


Wójt Gminy Jordanów Śląski ogłasza nabór wniosków o  udzielenie spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Jordanów Śląski na bieżące utrzymanie wód i urządzeń melioracji szczegółowych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji prowadzonych na terenie Gminy Jordanów Śląski

POBIERZ:


Nabór wniosków
21.10.2016


WÓJT GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI ogłasza nabór wniosków o udzielenie spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Jordanów Śląski na bieżące utrzymanie wód i urządzeń melioracji szczegółowych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji prowadzonych na terenie Gminy Jordanów Śląski

POBIERZ:


OGŁOSZENIE 
26.01.2016

 
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jordanów Śląski.

POBIERZ:


OGŁOSZENIE 
14.12.2015

 
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jordanów Śląski

POBIERZ:


INFORMACJA 
16.11.2015

 
Informacja o wynikach naboru wniosków o udzielenie spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Jordanów Śląski 

POBIERZ:


OGŁOSZENIE 
13.05.2015

 
P.o. Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach ogłasza III ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż niżej wymienionych środków trwałych: 

POBIERZ:


OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
11.05.2015

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
z dnia 27 kwietnia 2015 r. 
 w sprawie linii optotelekomunikacyjnej

POBIERZ:


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
09.01.2015


Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jordanów Śląski, przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszony w dniu 09 stycznia 2015 r.

POBIERZ:


INFORMACJA
30.10.2014


Informacja o wynikach naboru wniosków o udzielenie spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Jordanów Śląski na bieżące utrzymanie wód i urządzeń melioracji szczegółowych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji prowadzonych na terenie Gminy Jordanów Śląski

POBIERZ:


Nabór wniosków o udzielenie spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Jordanów Śląski
02.10.2014


WÓJT GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI o g ł a s z a nabór wniosków o udzielenie spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Jordanów Śląski na bieżące utrzymanie wód i urządzeń melioracji szczegółowych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji prowadzonych na terenie Gminy Jordanów Śląski

POBIERZ:


OGŁOSZENIE
17.04.2014


o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jordanów Śląski, zgodnie z uchwałą nr XIX/97/2012 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 14 września 2012 r., zmienioną uchwałą nr XXXII/169/2014 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 10 marca 2014r.

POBIERZ:


ZAPYTANIE OFERTOWE
25.09.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych

POBIERZ:


Nabór wniosków o udzielenie spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Jordanów Śląski
27.08.2013

Wójt Gminy Jordanów Śląski ogłasza nabór wniosków o udzielenie spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Jordanów Śląski na bieżące utrzymanie wód i urządzeń melioracji szczegółowych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji prowadzonych na terenie Gminy Jordanów Śląski
 

| więcej ... |


ZEBRANIE WIEJSKIE
18.04.2013

26 kwietnia 2013r. o godz. 19.00 świetlica wiejska w Jordanowie Śląskim (ul Wrocławska 55 - sala na I piętrze)

cel spotkania: konsultacje społeczne w związku z planowaną inwestycją „Kaplica pogrzebowa wraz ze spopielarnią”

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania wiejskiego,  
 2. Przedstawienie przez zainteresowanego inwestora przedsięwzięcia, które chciałby zrealizować na terenie naszej gminy,  
 3. Dyskusja mieszkańców gminy, pytania do inwestora,  
 4. Udzielenie odpowiedzi przez inwestora na zadane pytania,  
 5. Wolne wnioski uczestników zebrania,  
 6. Opinia mieszkańców co do planowanego przedsięwzięcia,  
 7. Zakończenie zebrania wiejskiego.  

ZEBRANIE WIEJSKIE
18.04.2013

26 kwietnia 2013r. o godz. 20.00 świetlica wiejska w Jordanowie Śląskim (ul Wrocławska 55 - sala na I piętrze) 

cel spotkania: konsultacje z mieszkańcami Gminy Jordanów Śląski w celu poznania ich opinii w sprawie lokalizacji inwestycji w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu eksploatacji złoża serpentynitu „Jordanów” w obrębie Jordanów Śląski w strefie aktywności gospodarczej, dla której jest obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony Uchwałą Nr XXVI/144/2009 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 31 lipca 2009 roku, pod nazwą „Uruchomienie eksploatacji złoża serpentynitu JORDANÓW”.

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania wiejskiego,  

 2. Przedstawienie przez zainteresowanego inwestora przedsięwzięcia, które chciałby zrealizować na terenie naszej gminy,  

 3. Dyskusja mieszkańców gminy, pytania do inwestora,  

 4. Udzielenie odpowiedzi przez inwestora na zadane pytania,  

 5. Wolne wnioski uczestników zebrania,  

 6. Opinia mieszkańców co do planowanego przedsięwzięcia,  

 7. Zakończenie zebrania wiejskiego.  


POSTANOWIENIE
21.01.2013

POSTANOWIENIE Nr 3/2013
z dnia 21.01.2013 r. 

POBIERZ:


OBWIESZCZENIE
21.01.2013

Obwieszczenie Wójta Gminy Jordanów Śląski 
z dnia 21.01.2013 r. 

POBIERZ:


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY
21.01.2013

Obwieszczenie Wójta Gminy Jordanów Śląski 
z dnia 21 stycznia 2013 r. 

POBIERZ:


OGŁOSZENIE
01.10.2012

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jordanów Śląski

POBIERZ:


OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
24.01.2012

Obwieszczenie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
z dnia 16 grudnia 2011 r. 

POBIERZ:


OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
25.11.2011

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia 25 listopada 2011 r. 

zawiadamiającego o wszczęciu, na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego za pośrednictwem Zastępcy Dyrektora Oddziału we Wrocławiu, postępowania 
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 8 z droga powiatową nr 2075D wraz z budową sygnalizacji świetlnej w m. Jordanów Śląski.

| więcej ... |


OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
03.10.2011

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia 23 września 2011 r. 

w sprawie Likwidacji obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej - Linia optotelekomunikacyjna  RD_06 w realizacji: WD_Łagiewniki Dzierżonioweskie, WD Jordanów Śląski

| więcej ... |


OGŁOSZENIE
09.12.2009

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 2 i art. 39 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono uchwałę Nr XV/75/2008 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Piotrówek i uchwałę Nr XXV/141/2009 z dnia 19 czerwca 2009 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/75/2008 Rady Gminy Jordanów Śląski w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Piotrówek oraz wszczęto przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń wyżej wymienionego planu.

Wójt Gminy Jordanów Śląski


OGŁOSZENIE
09.12.2009

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 2 i art. 39 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono uchwałę Nr XV/74/2008 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Glinica oraz wszczęto przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń wyżej wymienionego planu.

Wójt Gminy Jordanów Śląski


OGŁOSZENIE
09.12.2009

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Piotrówek

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Jordanów Śląski uchwały Nr XV/75/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Piotrówek i  uchwały Nr XXV/141/2009 z dnia 19 czerwca 2009 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/75/2008 Rady Gminy Jordanów Śląski w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Piotrówek, obejmującego obszar obrębu wsi Piotrówek.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Jordanów Śląski, ul. Wrocławska 55, 55-065 Jordanów Śląski, w terminie do dnia 29.12.2009 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wójt Gminy Jordanów Śląski


OGŁOSZENIE
09.12.2009

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obrębu wsi Glinica 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Jordanów Śląski uchwały Nr XV/74/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Glinica, obejmującego obszar obrębu wsi Glinica.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Jordanów Śląski, ul. Wrocławska 55, 55-065 Jordanów Śląski, w terminie do dnia 29.12.2009 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wójt Gminy Jordanów Śląski


OGŁOSZENIE
01.12.2009

o odwołaniu ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Glinica oraz ogłoszenia o zamieszczeniu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Glinica w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Odwołuję ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Glinica oraz ogłoszenie o zamieszczeniu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Glinica w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczonych w gazecie "Gazeta Wyborcza"
w dniu 2 października 2009 r.

Wójt Gminy Jordanów Śląski


OGŁOSZENIE
01.12.2009

o odwołaniu ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Glinica oraz ogłoszenia o zamieszczeniu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Glinica w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 
 
Odwołuję ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Glinica oraz ogłoszenie o zamieszczeniu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Glinica w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczonych w gazecie "Gazeta Wyborcza" w dniu 2 października 2009 r.

Wójt Gminy Jordanów Śląski


OGŁOSZENIE
16.10.2009

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Jordanów Śląski

O terminie ponownego wyłożenia do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów Śląski dla miejscowości Jordanów Śląski.

Stosownie do art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, ze zmianami) oraz uchwały Rady Gminy Jordanów Śląski Nr XXIX/153/2009 z dnia 5 października 2009 r.
zawiadamia o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów Śląski dla miejscowości Jordanów Śląski, w dniach od 23 października 2009 r. do 13 listopada 2009 r. w siedzibie Urzędu Gminy Jordanów Śląski, ul. Wrocławska 55, 55 - 065 Jordanów Śląski w pokoju nr 3, w godzinach od 800 do1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 listopada 2009 roku o godzinie 1200, w Świetlicy Środowiskowej w Jordanowie Śląskim, koło budynku Urzędu Gminy, ul Wrocławska 55b, 55-065 Jordanów Śląski.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Jordanów Śląski z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2009 r.


OGŁOSZENIE
05.10.2009

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Piotrówek

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Jordanów Śląski uchwały Nr XV/75/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Piotrówek i uchwały Nr XXV/141/2009 z dnia 19 czerwca 2009 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/75/2008 Rady Gminy Jordanów Śląski w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Piotrówek, obejmującego obszar obrębu wsi Piotrówek.
Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi do wyżej wymienionej prognozy w terminie do 26 października 2009r.:

 1. na piśmie na adres: Urząd Gminy w Jordanowie Śląskim, ul. Wrocławska 55, 55-065 Jordanów Śląski;
 2. drogą elektroniczną, opatrzone tematem "Wniosek do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Piotrówek" na adres: ug@jordanowslaski.pl;
 3. osobiście do protokołu w Siedzibie Urzędu Gminy Jordanów Śląski, w godzinach otwarcia Urzędu, w pokoju nr 4.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wójt Gminy Jordanów Śląski


OGŁOSZENIE
05.10.2009

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
o przystąpieniu do pracowania prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Piotrówek

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 2 i art. 39 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono uchwałę Nr XV/75/2008 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Piotrówek i uchwałę Nr XXV/141/2009 z dnia 19 czerwca 2009 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/75/2008 Rady Gminy Jordanów Śląski w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Piotrówek oraz wszczęto przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń wyżej wymienionego planu.

Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi do wyżej wymienionej prognozy w terminie do 26 października 2009r.:

 1. na piśmie na adres: Urząd Gminy w Jordanowie Śląskim, ul. Wrocławska 55, 55-065 Jordanów Śląski;
 2. drogą elektroniczną, opatrzone tematem "Wniosek do prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Piotrówek" na adres: ug@jordanowslaski.pl;
 3. osobiście do protokołu w Siedzibie Urzędu Gminy Jordanów Śląski, w godzinach otwarcia Urzędu, w pokoju nr 4.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wójt Gminy Jordanów Śląski


OGŁOSZENIE
02.10.2009

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
o przystąpieniu do pracowania prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Glinica

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008r.) zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Glinica na podstawie uchwały Rady Gminy Jordanów Śląski nr XV/74/2008 z dnia 30 kwietnia 2008r.

Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi do wyżej wymienionej prognozy w terminie do 23 października 2009r.:

 1. na piśmie na adres: Urząd Gminy w Jordanowie Śląskim, ul. Wrocławska 55, 55-065 Jordanów Śląski;
 2. drogą elektroniczną, opatrzone tematem "Wniosek do prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Glinica" na adres: ug@jordanowslaski.pl;
 3. osobiście do protokołu w Siedzibie Urzędu Gminy Jordanów Śląski, w godzinach otwarcia Urzędu, w pokoju nr 4.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


OGŁOSZENIE
02.10.2009

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Glinica

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Rade Gminy Jordanów Śląski uchwały nr XV/74/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Glinica.
Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi do wyżej wymienionej prognozy w terminie do 23 października 2009r.:

 1. na piśmie na adres: Urząd Gminy w Jordanowie Śląskim, ul. Wrocławska 55, 55-065 Jordanów Śląski;
 2. drogą elektroniczną, opatrzone tematem "Wniosek do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Glinica" na adres: ug@jordanowslaski.pl;
 3. osobiście do protokołu w Siedzibie Urzędu Gminy Jordanów Śląski, w godzinach otwarcia Urzędu, w pokoju nr 4.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wójt Gminy Jordanów Śląski


OBWIESZCZENIE
13.07.2009

Urząd Gminy Jordanów Śląski, działając na podstawie art. 33 ust 1, w związku z. art. 79 ust I1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamia, że w dniu 20.05.2009r. wpłynął wniosek firmy Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. z/s 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181 o wydanie decyzji o warunkach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie stacji bazowej telefonii komórkowej 46121.04.Jordanów".

| więcej ... |


INFORMACJA
18.06.2009

Wójta Gminy Jordanów Śląski
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko 
DYREKTORA Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Jordanowie Śląskim,
Jordanów Śląski ul. Wrocławska 55

| więcej ... |


INFORMACJA
29.04.2009

Wójta Gminy Jordanów Śląski
z dnia 28 kwietnia 2009 r.
o granicach i numerach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku.

| więcej ... |


INFORMACJA
26.03.2009

Informacja dotycząca wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych  na terenie Gminy Jordanów Śląski

| więcej ... |


OGŁOSZENIE
02.10.2008

OGŁOSZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Wójt Gminy Jordanów Śląski, zgodnie z art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 09.06.2008 r. zostało wszczęte na żądanie Polkomtel Spółka Akcyjna, ul. Postępu 3, 02-076 Warszawa, działającej poprzez pełnomocnika Pana Macieja Nowaka, zamieszkałego Os. Dąbrowskiego 13/5, 99-400 Łowicz, adres do korespondencji ul. Grabiszyńska 163, 53-439 Wrocław, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie pasywnej części traktu światłowodowego na terenie gminy Jordanów Śląski, na działkach nr 195, AM-1, 136, 137, 149, 129, 71/1, 128/1, 72/3, 71/4, 72/4, 71/3, 140, 143/1, 146, 143/2, 72/2, 72/1 obręb Wilczkowice, 157/3, 209, AM-1, obręb Jordanów Śląski, 137, 134, 145, 148, 140, 72/2, 147, 152, 153,, 72/1, 147, 66, 82, 52, obręb Glinica 112 AM-1, obręb Janówek, 207/2, 207/1 AM-1, obręb Piotrówek.

| więcej ... |


OBWIESZCZENIE
21.08.2008

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Jordanów Śląski
o terminie wyłożenia do publicznego wglądu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów Śląski.

| więcej ... |


OBWIESZCZENIE
13.06.2008

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Jordanów Śląski
O terminie wyłożenia do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów Śląski dla miejscowości Jordanów Śląski.

| więcej ... |


ZAWIADOMIENIE
04.02.2008

Zawiadomienie o rozpoczęciu procedury sprzedaży na zbycie nieruchomości z zasobów komunalnych  Gminy Jordanów Śląski w roku 2008

Urząd Gminy Jordanów Śląski informuje o zamieszczeniu wykazu nieruchomości w linku zarządzenia, które zostały przeznaczone do sprzedaży w roku 2008. Szczegółowy opis nieruchomości został zamieszczony w Zarządzeniu Nr 3/2008 Wójta Gminy Jordanów Śląski z dnia 1 lutego 2008 r.


OBWIESZCZENIE
21.01.2008

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego

| więcej ... |


WYBORY DO SEJMU I SENATU
21.09.2007

INFORMACJA 
Wójta Gminy Jordanów Śląski
z dnia 17 września 2007 r.

o granicach i numerach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku.

| więcej ... |


OGŁOSZENIE
06.09.2007

OBWIESZCZENIE 
Wójta Gminy Jordanów Śląski 

O terminie wyłożenia do publicznego wglądu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów Śląski

| więcej ... |


OBWIESZCZENIE
24.05.2007

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Jordanów Śląski 
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia: "Uruchomienie eksploatacji złoża serpentynitu Jordanów"

| więcej ... |


OGŁOSZENIE O KONKURSIE
23.05.2007

WÓJT GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
DYREKTORA Publicznego Gimnazjum w Jordanowie Śląskim,
Jordanów Śląski ul. Wrocławska 55

| więcej ... |


Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2007 roku
29.01.2007
 

Zarządzenie Nr 2/2007
Wójta Gminy Jordanów Śląski z dnia 24.01.2007 r.
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2007 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność gospodarczą pożytku publicznego.
 
ZAŁĄCZNIKI:
 •  załącznik nr 1 - OFERTA
 •  załącznik nr 2 - SPRAWOZDANIE z wykonania zadania publicznego

| więcej ... |


KOMUNIKAT
28.12.2006
 
Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu informujący o poprawie jakości wody podawanej z wodociągu sieciowego Jordanów Śląski

| więcej ... |


KOMUNIKAT
23.12.2006
 
Urząd Gminy Jordanów Śląski informuje, że w wyniku badań laboratoryjnych próbek wody pobranych przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny we Wrocławiu w dniu 13 i 19 grudnia stwierdzono poprawę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dostarczanej z wodociągu sieciowego w Jordanowie Śląskim.

| więcej ... |


UCHWAŁA Nr 13/2006
Gminnej Komisji Wyborczej w Jordanowie Śląskim
z dnia 13 listopada 2006 r.

o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Wójta Gminny Jordanów Śląski w dniu 26 listopada 2006 r.

| więcej ... |


KOMUNIKAT
08.11.2006
 
Wójt Gminy Jordanów Śl. informuje, że w wyniku rokowań zostały zbyte niżej wymienionych nieruchomości:

| więcej ... |


UCHWAŁA Nr 7/2006
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W JORDANOWIE ŚLĄSKIM
z dnia 26 października 2006 r.

w sprawie zarejestrowania list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Jordanowie Śląskim zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

| więcej ... |


Uchwała Nr 6/2006
Gminnej Komisji Wyborczej w Jordanowie Śląskim
z dnia 26 października 2006

w sprawie listy kandydatów na Wójta Gminy Jordanów Śląski w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006

| więcej ... |


INFORMACJA

o składzie Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych przez Gminą Komisję Wyborczą w Jordanowie Śl. do przeprowadzenia wyborów do rad gmin ,rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójta zarządzonych na dzień 12 listopada 2006r.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Jordanowie Śl. :

1. Adam Bordowicz - Przewodniczący
2. Krystyna Halkiewicz - Zastępca Przewodniczącego
3. Joanna Partyka - Członek
4. Maria Twrdowska - Członek
5. Lubow Kozłowska - Członek
6. Małgorzata Dąbek - Członek
7. Joanna Nowicka - Członek
8. Krystyna Kuriata - Członek
9. Dariusz Nikityn - Członek

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Glinicy :

1. Elżbieta Stasiak - Przewodniczący
2. Katarzyna Kozłowska - Zastępca Przewodniczącego
3. Monika Pełczyńska - Członek
4. Grażyna Dutka - Członek
5. Ryszard Wolak - Członek
6. Jadwiga Fryga - Członek
7. Elżbieta Legan - Członek
8. Andrzej Zieleń - Członek
9. Waldemar Szczęśniak - Członek

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej
w Jordanów Śl.
/-/ Halina Tkaczyk


OBWIESZCZENIE
28.07.2006

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Jordanów Śląski
z dnia 19 września 2006 r.

o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej w wyborach do Rady Gminy Jordanów Śląski Rady Powiatu Wrocławskiego i Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz w wyborach Wójta Gminy Jordanów Śląski zarządzonych na dzień 12 listopada 2006r.

| więcej ... |


Informacja Starosty Powiatu Wrocławskiego
14.07.2006

Starosta Powiatu Wrocławskiego informuje, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej dla potrzeb wodociągu grupowego Jordanów Śląski ...

| więcej ... |


Informacja nt. konkursu ofert ogłoszonego w dniu 5 stycznia 2006 roku przez Wójta Gminy Jordanów Śląski na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2006 roku
22.02.2006

Zgodnie z uchwałą nr XXVIII/134/2005 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2006 zamieszcza się rodzaje zadań publicznych, wykaz podmiotów ubiegających się o dotację z budżetu Gminy Jordanów Śląski oraz wysokość wnioskowanych kwot dotacji na realizację ogłoszonych zadań.

| więcej ... |


OBWIESZCZENIE
17.02.2006

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o ustalenie lokalizacji drogi dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej Nr 8 na odcinku Radzików - Bielany od km 87+ 170 do km 115 + 752 w województwie dolnośląskim. 

| więcej ... |


POSTANOWIENIE 
17.02.2006

Postanowienie Starosty Powiatu Wrocławskiego w zakresie ochrony środowiska 

| więcej ... |


Ogłoszenie o konkursie - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2006 r. 
05.01.2006

Wójt Gminy Jordanów Śląski ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2006

| więcej ... |


 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski