STRONA GŁÓWNA > Aktualności > Posiedzenia Rady Gminy

   

Posiedzenia Rady Gminy

AKTUALNOŚCI

       

30 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 12:00
w świetlicy wiejskiej w Jordanowie Śląskim
przy ul. Wrocławskiej 55 (parter) odbędzie się
XIII Sesja
RADY GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI

Program posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu nr XII/2019 z sesji Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 27 listopada 2019 r.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach Rady podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały nr XIII/79/2019 w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/186/2018 z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie Gminy Jordanów Śląski.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały nr XIII/80/2019 w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Jordanów Śląski na rok szkolny 2019/2020.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały nr XIII/81/2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Jordanów Śląski.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały nr XIII/82/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jordanów Śląski na 2019 r.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały nr XIII/83/2019 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, w których zastosowano ekologiczne źródło ciepła.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały nr XIII/84/2019 zmieniającej uchwałę nr XXXI/164/2018 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 15 lutego 2018 roku, w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 21 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały nr XIII/85/2019 w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały nr XIII/86/2019 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Jordanów Śląski.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały nr XIII/87/2019 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jordanów Śląski na rok 2020.
  15.1. Przedstawienie opinii i wniosków komisji i radnych.
  15.2. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej.
  15.3. Przedstawienie stanowiska Wójta do wniosków zawartych w opiniach komisji i radnych.
  15.4. Przedstawienie ewentualnych poprawek Wójta do projektu uchwały.
  15.5. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.
  15.6. Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Wójta.
  15.7 Głosowanie wniosków komisji i radnych nieuwzględnionych przez Wójta w autopoprawce.
  15.8. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Pytania i wnioski przewodniczących rad sołeckich.
 18. Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.
 19. Zamknięcie obrad.

 

 

 

 Informacje opracował(a): Edyta Najdek
 Informacje udostępnił(a): Administrator
 Data zamieszczenia:

23.12.2019

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski