STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Podatki i opłaty

   

Podatki i opłaty

INFORMATOR INTERESANTA

   

Ulga z tytułu nabycia gruntów

ULGA Z TYTUŁU NABYCIA GRUNTÓW W  PODATKU ROLNYM

Od podatku rolnego zwolnione są grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha.

Podstawa prawna:
Art. 12 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1892)

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Jordanów Śląski, ul. Wrocławska 55, 55-065 Jordanów Śląski
pok. nr 6, I piętro, tel. (71) 391 15 89

Wymagane dokumenty: Ulga jest udzielana na wniosek podatnika; w załączeniu należy dołączyć:

  • Akt notarialny
  • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
  • Kopie zaświadczeń o otrzymanej pomocy w trzech ostatnich latach.
  • Informację w sprawie podatku rolnego uwzględniającą zakupione grunty

Nie pobiera się opłaty skarbowej za wniosek.

Forma załatwienia sprawy: 
Wydanie decyzji administracyjnej.

Termin załatwienia sprawy: 
Wydanie decyzji w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:  
Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy Jordanów Śląski.

Dodatkowe informacje:
Zwalnia się od podatku rolnego grunty przeznaczone na utworzenia nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha:

  • będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży,
  • będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste,
  • wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe zagospodarowanie.

Okres zwolnienia wynosi 5 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę sprzedaży gruntów. Po upływie okresu zwolnienia stosuje się ulgę w podatku rolnym polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim roku 50%.( Zwolnienie dotyczy tylko nabytych gruntów.)

Podatnik nie będzie mógł skorzystać z ulgi, jeżeli jest małżonkiem, krewnym w linii prostej lub jego małżonka/i, pasierbem, zięciem lub synową sprzedawcy gruntów.

 

 DO POBRANIA:


Załącznik nr 1
Wniosek o udzielenie ulgi nabycia z tytułu zakupu gruntów

Załącznik nr 2
FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ

 

 

 


 

 Informacje opracował(a): Ewa Macejak
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

05.04.2019 

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski