STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Podatki i opłaty

   

Podatki i opłaty

INFORMATOR INTERESANTA

   

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

Podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu poniesionych wydatków na inwestycje w gospodarstwie rolnym

  • budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska,
  • zakup i instalowanie: deszczowni, urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę, urządzeń do wykorzystania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód)

o ile wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub części ze środków publicznych.

Podstawa prawna:
Art. 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1892)

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Jordanów Śląski, ul. Wrocławska 55, 55-065 Jordanów Śląski
pok. nr 6, I piętro, tel. (71) 391 15 89

Wymagane dokumenty: 
Ulga jest udzielana na wniosek podatnika po zakończeniu inwestycji.
w załączeniu należy dołączyć:

  • Zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych
  • Oryginały faktur , stwierdzających wysokość wydatków,
  • Protokół odbioru obiektu budowlanego
  • Oświadczenie o zakończeniu budowy i poniesionych kosztach.
  • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie.
  • Kopie zaświadczeń o otrzymanej pomocy w trzech ostatnich latach.
  • W przypadku nowej budowy , należy dostarczyć do wglądu Pozwolenie na budowę lub Zgłoszenie budowlane.

Nie pobiera się opłaty skarbowej za wniosek.

Forma załatwienia sprawy: 
Wydanie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu kontroli zgodności faktur z wykonaną inwestycją.

Termin załatwienia sprawy:
Wydanie decyzji w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy Jordanów Śląski.

Dodatkowe informacje:
Ulga inwestycyjna przysługuje podatnikom podatku rolnego z tytułu wydatków na poniesione inwestycje (wymienione art. 13 ustawy o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1892)). Ulga polega na odliczeniu 25 % udokumentowanych fakturami nakładów inwestycyjnych od należnego podatku rolnego, od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja. Decyzję o jej przyznaniu podejmuje wójt gminy. Kwota ulgi jest odliczana z urzędu w decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. Ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż przez 15 lat , a podatnik nie będzie mógł skorzystać z ulgi, gdy otrzymał bezpośrednie dofinansowanie do realizowanej inwestycji ze środków publicznych.

 

 DO POBRANIA:


Załącznik nr 1
Wniosek o ulgę inwestycyjną w podatku rolnym

Załącznik nr 2
Zestawienie poniesionych wydatków do ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym 

Załącznik nr 3 WZÓR 
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

 

 


 

 Informacje opracował(a): Ewa Macejak
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

05.04.2019 

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski