STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Ochrona środowiska > pozycja 2

   

Ochrona środowiska

INFORMATOR INTERESANTA

   

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Wymagane dokumenty (w 3 egzemplarzach):
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Do wniosku należy dołączyć:

 • poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego dotyczy wniosek oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie
 • dla przedsięwzięć, o których mowa w ust. 7 pkt 1 - wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeśli plan ten został uchwalony
 • informacje o planowanym przedsięwzięciu zawierające dane, o których mowa w art. 49 ust. 3 ustawy, tj.
 1. rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia,
 2. powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycia szatą roślinną,
 3. rodzaj technologii,
 4. ewentualne warianty przedsięwzięcia,
 5. przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii,
 6. rozwiązania chroniące środowisko,
 7. rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,
 8. możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko,
 9. obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.
 • raport o oddziaływaniu na środowisko spełniający wymogi art. 52 ustawy Prawo ochrony środowiska dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 51 ust. 1
 • w przypadku prowadzania sprawy przez pełnomocnika inwestora należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zmianami) - po wprowadzeniu zmian zgodnie z ustawą z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 113, poz. 954).

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
pokój nr 24 lub 22 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.15,
tel. (71) 39-11-582

Termin załatwienia sprawy:
30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - do 2 miesięcy

Opłaty skarbowe:

 • od wniosku - 5 zł
 • 0,50 zł za każdy załącznik.

Informacje dodatkowe:

 • Postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu podejmującego realizację przedsięwzięcia.
 • Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, a wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją.
 • Postępowanie wymaga uzyskania zewnętrznych uzgodnień co może skutkować wydłużeniem trwania postępowania administracyjnego.

 DO POBRANIA:

    

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia*

 

 Informacje opracował(a): Zbigniew Fabisch
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

14.01.2006 

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski