STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Ochrona środowiska > pozycja 1

   

Ochrona środowiska

INFORMATOR INTERESANTA

   

Usunięcie drzew lub krzewów

Ogólny opis

Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody usunięcie drzew lub krzewów z terenu
nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta
miasta na wniosek posiadacza nieruchomości. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem lub
użytkownikiem wieczystym, do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela.

Zgodnie z art. 90 ustawy o ochronie przyrody czynności, o których mowa w art. 83 - 89, w
zakresie, w jakim wykonywane są one przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, w odniesieniu do
nieruchomości będących własnością gminy, wykonuje starosta.

Za usunięcie drzew lub krzewów nie pobiera się opłaty zgodnie z art. 86 ust.1 ustawy o ochronie przyrody w przypadkach kiedy:

Nie jest wymagane zezwolenie.

Osoba fizyczna występuje o zezwolenie na ich usunięcie ze względu na cele niezwiązane z
prowadzeniem działalności gospodarczej.

Usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości
wpisanej do rejestru zabytków.

Zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych.
Zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi
Drzewa usuwane są w związku z przebudową dróg publicznych i linii kolejowych.
Posadzono lub wyrosły na nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane.

Usuwane są z terenów zieleni komunalnej, z parków gminnych, z ogrodów działkowych i z
zadrzewień, w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew i krzewów.
Obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza
nieruchomości.

Są topolami o obwodzie pnia powyżej 100 cm, mierzonego na wysokości 130 cm, nienależącymi do
gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych
gatunków.

Ich usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową
lub ochrony siedlisk przyrodniczych.
Usuwane są z grobli stawów rybnych.
Ich usunięcie było związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem
i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie
przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonywania i utrzymania tych urządzeń.
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków
wydaje wojewódzki konserwator zabytków.

Przepisów ustawy o ochronie przyrody dotyczących wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
pobierania opłat i wymierzania kar nie stosuje się do drzew i krzewów:
W lasach.

Owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków
oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody - na obszarach nieobjętych ochroną
krajobrazową (z wyjątkiem odmian ozdobnych drzew owocowych).
Na plantacjach drzew i krzewów.

Których wiek nie przekracza 10 lat.
Usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych.
Usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a
wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału
przeciwpowodziowego, z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału.

Które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację
urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie
decyzji właściwego organu.

Stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu.
Usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z
utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

Zezwolenie na usunięcie drzew w obrębie pasa drogowego drogi publicznej, z wyłączeniem obcych
gatunków topoli, wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz wniosku.

Tytuł prawny władania nieruchomością (kopia).

Zgoda właściciela terenu na planowane usunięcie drzew lub krzewów (oryginał) w przypadku, gdy
posiadacz działki nie jest właścicielem terenu lub użytkownikiem wieczystym (oryginał). W przypadku,
gdy teren stanowi współwłasność, konieczna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli terenu.
Rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i
obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.
Zgoda organu uznającego obszar za rezerwat przyrody - w przypadku wydawania zezwolenia na
usunięcie drzew lub krzewów na obszarach objętych ochroną krajobrazową w granicach rezerwatu przyrody.

W przypadku naturalnego cieku wodnego - od zarządcy cieku kserokopia potwierdzonego przez
właściwy organ architektoniczno-budowlany zgłoszenia zamiaru wykonania modernizacji cieku wodnego.
W przypadku urządzenia wodnego (np. rów) zlokalizowanego na działce nie będącej własnością
zarządcy cieku - wniosek właściciela działki wraz z kserokopią pozwolenia wodnoprawnego.
Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo potwierdzona
kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Sposób dostarczania dokumentów

Formularz elektroniczny wniosku jest dostępny w dolnej części ekranu, po wybraniu urzędu
właściwego do załatwienia sprawy.

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - o ile Wnioskodawca
posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpis
elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.
Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
Dokumenty do wglądu okazuje się urzędnikowi prowadzącemu sprawę przy składaniu wniosku.
Dokumenty przesłane do wglądu pocztą tradycyjną - po dokonaniu czynności urzędowych - zostaną
odesłane na wskazany adres.
Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy złożyć
bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.
W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany
do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

Wykorzystanie skrzynki kontaktowej PeUP oraz e-formularzy

W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę
kontaktową i być zalogowanym. Szczegółowe informacje zawiera "Pomoc" dostępna w górnej części strony.
Niżej przedstawiamy zalecaną kolejność działań w celu wysłania dokumentów drogą elektroniczną.
Wykonaj logowanie oraz wypełnij formularz (ikonka - Edytuj dokument).

Spakuj dokumenty tworząc tzw. e-paczkę, zawierającą formularz wraz z załącznikami (przycisk
- Spakuj zaznaczone).

Podpisz spakowane dokumenty kluczem z certyfikatem kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym
ePUAP (ikonka - Podpisz paczkę).

Wyślij dokumenty (e-paczkę) do urzędu drogą elektroniczną (ikonka - Wyślij paczkę).
Dostępny formularz możesz wykorzystać również w przypadku wybrania tradycyjnego sposobu
załatwiania sprawy - wykonaj logowanie, wypełnij formularz, wydrukuj, podpisz i złóż bezpośrednio w
urzędzie lub wyślij pocztą tradycyjną.
Szczegółowe informacje na temat logowania zawiera "Pomoc" dostępna w górnej części strony.

Opłaty

Wniosek jest wolny od opłat.
Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo
jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN.
Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu
albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem
pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

Decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzew lub krzewów lub Decyzja o odmowie wydania zezwolenia na
usunięcie drzew lub krzewów wydawana jest w terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku.
W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.
Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.
Poprzez pocztę tradycyjną.
Osobiście w siedzibie urzędu.
O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

Informacje na temat przebiegu sprawy

Podstawowe informacje na temat stanu załatwianej sprawy można otrzymać poprzez naciśnięcie - po
podaniu sygnatury (znaku) sprawy - przycisku "Sprawdź stan sprawy", znajdującego się w nagłówku karty.
Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.
Informacje można uzyskać również telefonicznie.

 DO POBRANIA:


ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA/DRZEW

Zgoda właściciela/współwłaściciela nieruchomości na usunięcie drzewa/krzewu

 

 Informacje opracował(a): Zbigniew Fabisch
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

18.09.2020 

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski