STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Nieruchomości > pozycja 8

   

Nieruchomości

INFORMATOR INTERESANTA

   

Wydzierżawianie gruntów stanowiących własność gminy

 

Wymagane dokumenty :

 1. Wniosek sporządzony własnoręcznie przez wnioskodawcę określający powierzchnię i położenie
  gruntu mającego być przedmiotem dzierżawy jak również jego przeznaczenie
 2. Aktualna mapa z wykreśleniem planowanej dzierżawy, decyzja o warunkach zabudowy i
  zagospodarowania terenu w przypadku planowanej zabudowy np. garaż, pawilon, parking.

Opłaty :

 1. Opłata skarbowa na wniosek - 5 zł. (na podst. art.1 ust.1 ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej , Dz.U.Nr 86 poz.960 z późn.zm.)
 2. Opłata skarbowa na każdy załącznik do wniosku - 0,50 zł. (na podst. art.1 ust.1 ustawy z dnia
  9 września 2000r. o opłacie skarbowej Dz.U.Nr 86 poz.960 z późn.zm.)

Znaki opłaty skarbowej - do nabycia w pokoju nr 11 w Kasie Urzędu Gminy Jordanów Śląski.

Miejsce złożenia dokumentów :
Sekretariat Urzędu Gminy.

Termin i sposób załatwienia sprawy :

 1. W przypadku wydzierżawienia gruntu po raz pierwszy okres załatwienia wniosku wynosi ok. 3
  miesiące. Jest to okres potrzebny do skompletowania niezbędnych opinii, sporządzenia wykazów i wywieszenia na tablicy ogłoszeń, ogłoszenia w prasie, sporządzenia umowy dzierżawy.
 2. O każdym przypadku przedłużenia terminu załatwienia wniosku z przyczyn niezależnych od urzędu, wnioskodawca jest informowany pisemnie wraz z podaniem przyczyny zwłoki oraz przewidywanego terminu załatwienia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna :
Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami (pok. 3)
tel. 71 39 11 583.

Podstawa prawna :

 1. Art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000r. Nr 46 , poz.543 z późz.zm.)
 2. Art.18 ust.2 pkt9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996r. Nr 13, poz.74 z późn.zm.)

 


 

 Informacje opracował(a): Zbigniew Fabisch
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

06.02.2006 

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski