STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Nieruchomości > pozycja 7

   

Nieruchomości

INFORMATOR INTERESANTA

   

Użyczenie nieruchomości

 

Wymagane dokumenty :
Osoby ubiegające się o użyczenie nieruchomości winny złożyć pisemny wniosek wskazując teren, na załączonej mapie geodezyjnej.

Opłaty :

 1. Opłata skarbowa na wniosek - 5 zł. (na podst. art.1 ust.1 ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej , Dz.U.Nr 86 poz.960 z późn.zm.)
 2. Opłata skarbowa na każdy załącznik do wniosku - 0,50 zł. (na podst. art.1 ust.1 ustawy z dnia 9
  września 2000r. o opłacie skarbowej Dz.U.Nr 86 poz.960 z późn.zm.)

Znaki opłaty skarbowej - do nabycia w pokoju nr 11 w Kasie Urzędu Gminy Jordanów Śląski.

Miejsce złożenia dokumentów :
Sekretariat Urzędu Gminy.

Termin i sposób załatwienia sprawy :

 1. Postępowanie w ww. sprawach wszczyna się na wniosek zainteresowanych , bądź z urzędu.
 2. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, które polega na uzyskaniu niezbędnych opinii
  innych jednostek (opinii urbanistycznej), sprawdzeniu księgi wieczystej, zgodę na taką formę przekazania nieruchomości wyraża Wójt Gminy Jordanów Śląski. Umowy użyczenia zawierane są na okres do 3 lat.
 3. Odpowiedź o możliwości użyczenia nieruchomości udzielana jest w terminie 30 dni.
 4. Sprawy z zakresu udostępniania nieruchomości maja charakter spraw cywilnoprawnych.
  Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwienie wniosków.

Tryb odwoławczy :
Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż jest to czynność o charakterze cywilnoprawnym.

Jednostka odpowiedzialna :
Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami.
tel. 71 39 11 583.

Podstawa prawna :
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r. nr 16 , poz.93 z późn.zm.).

 


 

 Informacje opracował(a): Zbigniew Fabisch
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

06.02.2006 

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski