STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Nieruchomości > pozycja 6

   

Nieruchomości

INFORMATOR INTERESANTA

   

Prawo pierwokupu

 

Wymagane dokumenty :
Umowa notarialna - warunkowej umowy sprzedaży nie zabudowanej nieruchomości gruntowej /uprzednio nabytej od Skarbu Państwa lub Gminy/ położonej na terenie gminy.

Opłaty:
Wniosek wolny od opłaty skarbowej

Miejsce złożenia dokumentów :
Sekretariat Urzędu Gminy.

Termin i sposób załatwienia sprawy :

  1. Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami przygotowuje niezbędne dokumenty. Wójt Gminy Jordanów Śląski w okresie 2 miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia o treści umowy sprzedaży wypowiada się w wypadku skorzystania z prawa pierwokupu. W przypadku nie skorzystania z prawa pierwokupu, Wójt na wniosek zainteresowanego wydaje oświadczenie o rezygnacji z prawa pierwokupu, które stanowi podstawę zawarcia pomiędzy kupującym a sprzedającym aktu notarialnego - umowy przeniesienia własności.
  2. W przypadku skorzystania z prawa pierwokupu zostaje zawarty akt notarialny - oświadczenie o
    wykonaniu prawa pierwokupu .

Tryb odwoławczy :
Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż podstawą wszczęcia sprawy jest oświadczenie woli złożone przed notariuszem. Akt notarialny - warunkowa umowa sprzedaży zawiera pouczenie o przysługującym gminie prawie pierwokupu. Podjęte w konsekwencji zawartej warunkowej umowy sprzedaży stanowisko Wójta nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Jednostka odpowiedzialna :
Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami (pok. 3)
tel. 71 39 11 583.

Podstawa prawna :
Dział III, rozdział 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000r. Nr 46 , poz.543 z późn.zm.)

Dodatkowe informacje :
Skorzystanie lub nie skorzystanie z prawa pierwokupu jest sprawą rozpatrywaną z urzędu.

 


 

 Informacje opracował(a): Zbigniew Fabisch
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

06.02.2006 

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski