STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Nieruchomości > pozycja 5

   

Nieruchomości

INFORMATOR INTERESANTA

   

Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz udziałów w nieruchomościach Gminy Jordanów Śląski w drodze bezprzetargowej

 

Dotyczy :

 1. Darowizny nieruchomości oraz wnoszenia nieruchomości jako wkładu niepieniężnego do spółek (aport).
 2. Sprzedaży nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego.
 3. Sprzedaży nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowania posiadanej nieruchomości.
 4. Sprzedaży nieruchomości na cele publiczne
 5. Sprzedaży udziału w nieruchomości na rzecz pozostałych współwłaścicieli.

Wymagane dokumenty:
Osoby ubiegające się o nabycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości winny złożyć pisemny wniosek wskazując teren na załączonej mapie geodezyjnej wraz z dokumentami potwierdzającymi możliwość nabycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

Opłaty:

 1. Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej.
 2. Nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży (tj. część kosztów ogłoszenia, koszty wyceny nieruchomości, koszty podziału geodezyjnego oraz koszty notarialne).

Miejsce złożenia dokumentów :
Sekretariat Urzędu Gminy.

Termin i sposób załatwienia sprawy :

 1. Postępowanie w ww. sprawach wszczyna się na wniosek zainteresowanych, bądź z urzędu.
 2. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, które polega na uzyskaniu niezbędnych opinii innych jednostek, sprawdzeniu księgi wieczystej i w razie konieczności dokonania podziału geodezyjnego nieruchomości zgodę na taką formę przekazania nieruchomości w formie opinii właściwych Komisji Rady Miejskiej. Po uzyskaniu pozytywnej opinii dokonywana jest wycena i podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Po upływie terminu zamieszczenia wykazu prowadzone są z nabywcą rokowania.
 3. Następnie zawierana jest umowa notarialna.
 4. Łączny termin postępowania wynosi ok. 6 miesięcy, jednakże odpowiedź o możliwości nabycia nieruchomości udzielana jest w terminie 30 dni.
 5. Sprawy z zakresu zbywania nieruchomości mają charakter cywilnoprawny. Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwienie wniosków.

Tryb odwoławczy :
Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż jest to czynność o charakterze cywilnoprawnym i dochodzi do skutku w wyniku złożenia oświadczenia woli przed notariuszem.

Jednostka odpowiedzialna :
Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami
tel. 71 39 11 583.

Podstawa prawna :
Dział II : rozdział 1, rozdział 3 art.32 i art.34 oraz rozdział 4 art.37 ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000r. Nr 46 , poz. 543 z późn.zm.).

 

 DO POBRANIA:

    

WNIOSEK O NABYCIE NIERUCHOMOŚCI

 

 Informacje opracował(a): Zbigniew Fabisch
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

06.02.2006 

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski