STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Nieruchomości > pozycja 3

   

Nieruchomości

INFORMATOR INTERESANTA

   

Zaopiniowanie zgodności wstępnego podziału nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Jakie dokumenty
Wniosek o zaopiniowanie wstępnego podziału nieruchomości.

Załączniki:

3 egzemplarze mapy zasadniczej ze wstępnym projektem podziału nieruchomości wypis i wyrys z ewidencji gruntów („mapę” oraz „wypis i wyrys” można zakupić w Powiatowym Zakładzie Katastralnym we Wrocławiu, ul. Piłsudzsiego 15-17, 50-044 Wrocław)

Wniosek składa właściciel nieruchomości (dotyczy osób fizycznych).

Projekt podziału nieruchomości powinien zawierać granice oraz oznaczenia proponowanych do wydzielenia działek.

Opłaty administracyjne:
Nie dotyczy.

Podstawa prawna:
art. 93 ust 4, 5 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity - Dz. U. 46 poz. 543 z 2000 r.) oraz § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998 r. w sprawie trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów dokumentów wymaganych w tym postępowaniu (Dz.U. nr 25. poz. 130 z 1998 r.)

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Jordanów Śląski, ul. Wrocławska 55, 55-065 Jordanów Śląski

Wniosek składa się – sekretariat, I piętro,
Odbiór postanowienia zawierającego opinię - pokój nr 3.

Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni, a w przypadku spraw skomplikowanych do 60 dni.

Tryb odwoławczy
Na postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, za pośrednictwem Wójta Gminy Jordanów Śląski, w terminie do 14 dni od dnia doręczenia decyzji


 

 Informacje opracował(a): Zbigniew Fabisch
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

14.01.2006 

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski