STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Nieruchomości > pozycja 2

   

Nieruchomości

INFORMATOR INTERESANTA

   

Użytkowanie wieczyste gruntów

Opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów

Podstawa prawna:
Art. 71 ust 4 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami tj. Dz.U z 2000r. Nr. 46poz 543 z późniejszymi zmianami.

Terminy płatności:
Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego w terminie do dnia 31 marca każdego roku z góry za cały rok.

Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego.
Osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka rodziny nie przekracza 50% średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatni kwartał roku poprzedzającego rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłoszonego przez Prezesa GUS, właściwy organ udziela na ich wniosek 50% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jeżeli nieruchomość jest przeznaczona na cele mieszkaniowe.

Miejsce załatwiania sprawy:
pokój numer 3 - tel. 39-11-583.


 

 Informacje opracował(a): Zbigniew Fabisch
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

14.01.2006 

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski